Шановні акціонери!2014-03-18 02:41:10

 
Приватне акціонерне товариство „Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 1200 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах розпочнеться 28 квітня 2014 року об 10 00 год. та закінчиться об 11-45 год. за місцем їх проведення.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік. 
9. Припинення повноважень  голови й членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови і членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень голови й членів Правління Товариства. Обрання голови і членів Правління Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Правління.
11. Затвердження «Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
12. Припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що засвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково повинні мати документ (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10 години до 12 години кожного понеділка, за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті голови правління, звертатись до відповідальної особи – начальника юридичної служби Редька В.О., а у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013р. (2012 р.) в тис. грн.
Усього активів 167084 (152606), основні засоби 97483 (84887), довгострокові фінансові інвестиції 0 ( 0 ), запаси 15700 (29607), сумарна дебіторська заборгованість 33530 (30825), грошові кошти та їх еквіваленти 1164 (625), нерозподілений прибуток 14766 (13060), власний капітал 76911 (62269), статутний капітал 15000 (15000), довгострокові зобов’язання 49728 (45762), поточні зобов’язання 40445 (44575), чистий прибуток 14766 (13060), середньорічна кількість акцій, штук: 375000000 (220901639), чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1437 (1360), викуп власних акцій Товариством не здійснювався.
Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» № 52 від 18.03.2014 року.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Ковальчук Віталій Володимирович.
 
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»
Код ЄДРПОУ: 30356917
Тернопільська область,
місто Тернопіль,
​​​​​​​вулиця Лозовецька, 28,
46010
office@molokija.com0-800-502-471
Зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України всі дзвінки БЕЗКОШТОВНІ
​​​​​​​(робочі дні 09:00 - 18:00)
Молокія® у InstagramМолокія® на FacebookYouTube канал бренду "Молокія"
© 2024 ПрАТ «Тернопільський молокозавод»